Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสํารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1 อัตรา

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสํารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ   “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 1 อัตรา

ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสํารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ   “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลพื้นที่ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   

             ๑. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

         1.1  มีสัญชาติไทย

         1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

                           1.3  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ

         1.4  ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

         1.5  ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่ประกาศรับสมัครหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง

         1.6  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

         1.7  เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    1.8 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดําเนินโครงการ “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น 

            - ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)  

  - ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นต้น

* ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  โทร 02 581 6341

เอกสารแนบ

1คน

ขนาดไฟล์:5.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง