Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” พร้อมกันทั่วประเทศ 24 กรกฎาคม 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” พร้อมกันทั่วประเทศ 24 กรกฎาคม 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน

ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”

พร้อมกันทั่วประเทศ 24 กรกฎาคม 2563

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ และการฝึกอบรม“จิตอาสา” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยมีเป้าหมายรวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในปีพ.ศ. 2563 – 2570โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                   วัตถุประสงค์โครงการ

1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2563

2) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

          แผนและเป้าหมายการดำเนินงาน

          ระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน (ดำเนินการเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563)ได้แก่

                    (1) จังหวัดเร่งด่วน จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช ปลูกป่าไม่ต่ำกว่า 1,010 ไร่ และทำฝายเพิ่มความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ พื้นที่ละไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า 70 แห่ง

                    (2) จังหวัดอื่นนอกเหนือจากจังหวัดเร่งด่วน จำนวน 71 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) ปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ รวมทั้งประเทศ 7,100 ไร่

          ระยะที่ 2 และ 3 (ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563-2570)

                    (1) ปี พ.ศ. 2563-2565 ฟื้นฟูป่าในจังหวัดเร่งด่วน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก น่าน นครราชสีมา ชัยภูมิ และนครศรีธรรมราช จำนวนรวมกันปีละไม่ต่ำกว่า 11,000 ไร่ รวม 2 ปี ไม่ต่ำกว่า 22,000 ไร่ รวมทั้ง ฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าใน 71 จังหวัดที่เหลือ (รวมกรุงเทพมหานคร) เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ต่อปี รวม 71 จังหวัด 7,100 ไร่ต่อปี รวม 2 ปี จำนวน 14,200 ไร่

                    (2) ปี พ.ศ. 2565-2570 กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าจำนวนร้อยละ 15-20 ของพื้นที่ต้นน้ำ (ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2) ที่เสื่อมสภาพและมีการใช้ประโยชน์จากราษฎรจำนวน 12.7 ล้านไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ/ป่าอนุรักษ์/ อื่นๆ) ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนเฉลี่ยแห่งละ 50 ไร่ จาก 11,327 แห่ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 0.153 ล้านไร่ จากพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎหมายจำนวน 1.5 ล้านไร่ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ จำนวน 20,000 ไร่ รวมทั้ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย เฉลี่ยจังหวัดละ 100 ไร่ ต่อปี รวม 5 ปี จังหวัดละ 500 ไร่

2. กิจกรรมภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เดือนกรกฎาคม 2563

          1) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   (1)  ฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ระดับอำเภอ ระดับตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

 

                    (2)  ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด รับฟังนโยบายการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า รวมทั้ง รับฟังการสรุปการฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม

          2) จัดให้พิธีเปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน

          1) ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานแจ้งหน่วยปฏิบัติระดับจังหวัดร่วมกันสร้างความรับรู้          และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าซึ่งเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงาน / ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จ

          2) ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั่วทั้งประเทศร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศให้มากยิ่งขึ้น

          3)ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถามข้อมูลกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 -3 ต่อ 5551 หรือ ขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

          4) หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจทุเข้าร่วมปลูกป่า ปลูกต้นไม้หรือจัดทำกิจกรรมฟื้นฟูป่า (เช่น ทำฝาย ทำโป่งเทียม) สามารถติดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อกำหนดพื้นที่และขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ปลูกป่า

ขนาดไฟล์:4.58 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง