Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสํารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม” รอบที่ 3

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสํารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ   “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม”  รอบที่ 3

ด้วยจังหวัดปทุมธานี โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสํารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ   “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม” จํานวน  60  อัตรา รายละเอียดดังนี้

             ๑. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

         1.1  มีสัญชาติไทย

         1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

                           1.3  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ

         1.4  ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

         1.5  ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่ประกาศรับสมัครหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง

         1.6  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

         1.7  เป็นผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    1.8 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบเขตการดําเนินโครงการ “1 คน 1 ตําบล ร่วมใจ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ไม่เป็นบุคคลที่หน่วยงานของรัฐได้จัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือไว้ก่อนแล้ว เช่น 

            - ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)  

  - ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท เป็นต้น

* สมัครพร้อมสัมภาษณ์และประกาศผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  โทร 02 581 6341