Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)"

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร  "มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)"

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร

"มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)" ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมฯ เพื่อให้ ทสม. ซึ่งเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน มีความรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. รวมถึงรู้จักใช้เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงานในชุมชน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร ทสม.ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสัญชัย  สูติพันธ์วิหาร   อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม และมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประธาน ทสม. ระดับตำบล และสมาชิก ทสม. ทั้ง 60 ตำบลของจังหวัดปทุมธานี โดย ทสม.ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 118 คน

แกลเลอรี่