Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

การอบรมขับเคลื่อนการจัดการและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายภาคประชาชน

การอบรมขับเคลื่อนการจัดการและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายภาคประชาชน

การอบรมขับเคลื่อนการจัดการและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยให้กับเครือข่ายภาคประชาชน

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนและเครือข่าย ทสม. ที่ได้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอยจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ถังหมักขยะอินทรีย์ กากน้ำตาล และตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน ๖๕ ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน ๑๓๗ คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นให้ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะมีการดำเนินกิจกรรมจัดการและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน

โดยให้ความรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ (ขั้นตอนและวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ/น้ำยาอเนกประสงค์/การหมักทำปุ๋ย และการนำไปใช้ประโยชน์)  การจัดการขยะรีไซเคิล (ขั้นตอนและวิธีการคัดแยกประเภทขยะ/การเพิ่มมูลค่าขยะ/ธนาคารขยะรีไซเคิล)

และกิจกรรมเยี่ยมชมและเรียนรู้ตามจุดนิทรรศการ ๓ ฐาน

             ฐานที่ ๑ แสดงผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที

             ฐานที่ ๒ เก็บกล่องถูกวิธี มีประโยชน์

             ฐานที่ ๓ กล่องแปลงร่าง สร้างกระดาษ

รวมทั้งสนับสนุนแผ่นป้ายไวนิล โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ เพื่อให้ชุมชนนำกลับไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนมีการคัดแยกกล่องยูเอชที เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

แกลเลอรี่