Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นางลักษณเลิศ นันทิพานิชย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ และบุคคลากร ร่วมปลูกต้นในไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นางลักษณเลิศ นันทิพานิชย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ และบุคคลากร ร่วมปลูกต้นในไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นางลักษณเลิศ นันทิพานิชย์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ และบุคคลากร ร่วมปลูกต้นในไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ   เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าว  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งยังเป็นการเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง  ซึ่งในปีนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี  โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาชำกล้าไม้กรุงเทพฯ  ประกอบด้วย กล้ายางนา พะยอม มะขาม กฤษณา สัก แคนา แคบ้าน ประดู่ป่า พิลังกาสา มะค่าโมง เหลืองปรีดียาธร กาสะลอง เป็นต้น 

แกลเลอรี่