Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1/2561

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายผล  ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหยุดยั้งมิให้มีการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น แม้ว่าในท้องที่จังหวัดปทุมธานีจะไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่มีผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบและแนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ประกับเพื่อป้องกันการลักลอบนำไม้มีค่าเคลื่อนที่ผ่านจังหวัด และท้องที่ปริมณฑล ตามที่มีกระแสข่าวอยู่เนืองๆ จึงำเป็นต้องจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการโดยการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ (คปป.จ.) การจัดทำฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า, การตรวจติดตามผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ในท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดปทุมธานี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ สามารถป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำไม้ที่ผิดกฎหมายป่าไม้ได้ สามารถเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน ข้อกำหนด กฎกระทรวง ฯลฯ และส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความตระหนัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มากขึ้น โดยมีการายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามผลคดีเกี่ยวกับการทำไม้ต่างๆ และการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ตลอดจนชี้แจงและประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวกับการทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า และการเคลื่อนย้ายไม้ที่พ้นสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง เป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับกฎหมายการป่าไม้ที่ออกมาบังคับใช้อยู่ปัจจุบัน

แกลเลอรี่