Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathum Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

จังหวัดปทุมธานี (โดย สนง.ทสจ.ปท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ  ดังนี้

1. ถังน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  จำนวน 325 ใบ

2. กากน้ำตาล  จำนวน  7,800 ลิตร

พร้อมจัดส่งให้แกนนำชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  จำนวน  65 ชุมชน

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกสารแนบ

วัสดุการเกษตร61

ขนาดไฟล์:5.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง