Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

นางจงรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวว่า จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ปี 2559 ประมาณ 27 ล้านตัน หรือประมาณ 74,000 ตันต่อวัน โดยมีการดึงขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพียง 5.76 ล้านตัน และมีอัตราการผลิตขยะของคนอยู่ที่ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนขาดจิตสำนึกและไม่มีส่วนร่วมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

            จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินหน้าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560

https://hilight.kapook.com/view/167779