Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

Provincial Offices of Natural Resources and Environment Pathumthani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
tp[

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 มิ.ย. 60

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

23 มิ.ย. 60

หนังสือมอบอำนาจ

23 มิ.ย. 60

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา (ใช้)

23 มิ.ย. 60

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา (ขอเจาะ)

23 มิ.ย. 60

ใบนำส่งรายงานการเจาะน้ำบาดาล

13 มิ.ย. 60

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

13 มิ.ย. 60

คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

13 มิ.ย. 60

แบบฟอร์มคำขอโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
< 1 2